Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี
แผนดำเนินงาน
แผนติดตามประเมินผลแผนประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บุคลากร
คณะผู้บริหารฝ่ายการเมือง
สมาชิกสภา
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ฐานข้อมูลต่างๆ
ฐานข้อมูลต่างๆ
การจัดการเรื่องทุจริต
คู่มือร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
คู่มือเจ้าหน้าที่
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนประดู่
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Facebook
E-SERVICE
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปี
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
19 เม.ย. 2566 พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
11 เม.ย. 2566 พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ รายงานผลการดำเนินงานเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
10 เม.ย. 2566 พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
18 ต.ค. 2565 พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลดอนประดู่ พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน
26 เม.ย. 2565 พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ รายงานผลการดำเนินการแผนเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
22 เม.ย. 2565 พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
01 เม.ย. 2565 พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
22 ต.ค. 2564 พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน
11 ต.ค. 2564 พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
22 เม.ย. 2564 พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน

เทศบาลตำบลดอนประดู่

เลขที่ 186 หมู่ที่ 7 ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ : 074-610715  โทรสาร : 074-610716  อีเมล์ : 
saraban-donpradoo@lgo.mail.go.th
Powered By donpradoo.go.th