Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี
แผนดำเนินงาน
แผนติดตามประเมินผลแผนประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บุคลากร
คณะผู้บริหารฝ่ายการเมือง
สมาชิกสภา
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ฐานข้อมูลต่างๆ
ฐานข้อมูลต่างๆ
การจัดการเรื่องทุจริต
คู่มือร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
คู่มือเจ้าหน้าที่
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนประดู่
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Facebook
E-SERVICE
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัดเทศบาล
Responsive image
Responsive image
นายสุวีรพัฒน์ เพชรรัตน์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
Responsive image
Responsive image
นางพรศรี เพ็ชรตีบ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
Responsive image
Responsive image
นางสาวกัญจน์ชญา ชูแก้ว
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
Responsive image
น.ส.นันทิตา แสงแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
Responsive image
นายนคร ทองคำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
Responsive image
นายชาคริต คงแก้ว
นิติกรปฏิบัติการ
Responsive image
นางสาววรรณา ขุนเจริญ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
Responsive image
นางญาณิศา เกิดเอียด
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
Responsive image
นายภาสกร เทพทอง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
Responsive image
นางสาววรวลัญช์ สุขแสง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
Responsive image
ว่าง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
Responsive image
นายสุวิท พรหมสังคหะ
คนงาน
Responsive image
นายมนูญ มรรคคงคา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
Responsive image
นายประยุทธ ชูเย็น
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
Responsive image
นายนิวัฒน์ ทองเจือ
คนงาน
Responsive image
นายประพล นวลพรหม
ภารโรง
Responsive image
Responsive image
นางสาวชลิตา สิงห์เนี่ยว
คนงาน

เทศบาลตำบลดอนประดู่

เลขที่ 186 หมู่ที่ 7 ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ : 074-610715  โทรสาร : 074-610716  อีเมล์ : 
saraban-donpradoo@lgo.mail.go.th
Powered By donpradoo.go.th