Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี
แผนดำเนินงาน
แผนติดตามประเมินผลแผนประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บุคลากร
คณะผู้บริหารฝ่ายการเมือง
สมาชิกสภา
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ฐานข้อมูลต่างๆ
ฐานข้อมูลต่างๆ
การจัดการเรื่องทุจริต
คู่มือร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
คู่มือเจ้าหน้าที่
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนประดู่
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Facebook
E-SERVICE
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรไม่รับของขวัญของกำนัล (No Gift Policy)
Responsive image
เมื่อวันศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลดอนประดู่ นายจรัญ จันทร์แก้ว นายกเทศมนตรีตำบลดอนประดู่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 โดย นายจรัญ  จันทร์แก้ว นายกเทศมนตรีตำบลดอนประดู่ได้มอบนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิด ( No Gift Policy) ในขณะ/ก่อน/หลังการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อปลุกจิตสำนึก สร้างความรู้ ความเข้าใจ และยึดถือเป็นวัฒนธรรมองค์กรร่วมกัน ระหว่างคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในองค์กร พร้อมทั้งได้ร่วมกันวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกกอง/ฝ่าย ร่วมกันปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสให้สูงขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สามารถอำนวยความสะดวก และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น
         
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 2566