Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี
แผนดำเนินงาน
แผนติดตามประเมินผลแผนประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บุคลากร
คณะผู้บริหารฝ่ายการเมือง
สมาชิกสภา
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ฐานข้อมูลต่างๆ
ฐานข้อมูลต่างๆ
การจัดการเรื่องทุจริต
คู่มือร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
คู่มือเจ้าหน้าที่
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนประดู่
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Facebook
E-SERVICE
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายตำบลสุขภาวะ
Responsive image
การประชุมเชิงปฏิบัติการและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายตำบลสุขภาวะ ภายใต้โครงการภาคีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นสู่ตำบลจัดการสุขภาวะยั่งยืน ระหว่างวันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2566 ณ โรงเรียนบ้านต้นประดู่ ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
โดยจะสร้างการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้เป็น “ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง” “ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่” “ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง” โดยใช้กลยุทธ์การมีส่วนร่วมและเรียนรู้ร่วมกัน ตามหลักยุทธศาสตร์ระบบการบริหารการจัดการพื้นที่ (SII) เพื่อนำพาชุมชนท้องถิ่นไปสู่ความเข้มแข็งและน่าอยู่อย่างยั่งยืน ด้วยการน้อมนำศาสตร์ของพระราชา อันได้แก่ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” “ระเบิดจากข้างใน” และ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”มีข้อตกลงจะร่วมกันโดยสังเขป ดังนี้
1. พัฒนาและนำใช้ข้อมูลด้วยการวิจัยชุมชนและการพัฒนาระบบข้อมูลตำบล
2. พัฒนารูปธรรมการจัดการสุขภาวะชุมชน จำนวน 2 ประเด็น คือ 1) ประเด็นการลดอัตราการบริโภคยาสูบ และ2) ประเด็นการลดอัตราการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด
3. พัฒนานวัตกรรมการจัดการตนเอง จำนวน 3 นวัตกรรม (1) การพัฒนานวัตกรรมการดูแลกลุ่มเปราะบาง (2) ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมระบบการจัดการด้านเศรษฐกิจโดยชุมชน (3) กิจกรรมการจัดการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้
4. พัฒนานักสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน และผู้นำการเปลี่ยนแปลง
5. กิจกรรมอื่นที่มีการประกาศเป็นข้อตกลงร่วมกัน ของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
         
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 2566