Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี
แผนดำเนินงาน
แผนติดตามประเมินผลแผนประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บุคลากร
คณะผู้บริหารฝ่ายการเมือง
สมาชิกสภา
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ฐานข้อมูลต่างๆ
ฐานข้อมูลต่างๆ
การจัดการเรื่องทุจริต
คู่มือร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
คู่มือเจ้าหน้าที่
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนประดู่
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Facebook
E-SERVICE
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลดอนประดู่ รุ่นที่ 3
Responsive image
วันที่ 21 มิถุนายน 2566 เทศบาลตำบลดอนประดู่ โดย นายจรัญ จันทร์แก้ว นายกเทศมนตรีตำบลดอนประดู่ มอบหมายให้ นายสุวีรพัฒน์ เพชรรัตน์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พร้อมด้วย นางพรศรี เพ็ชรตีบ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการและเจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาล จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลดอนประดู่ ระหว่างวันที่ 15 - 22 มิถุนายน 2566 จำนวน 3 รุ่น ได้แก่
รุ่นที่ 1 ณ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลดอนประดู่
รุ่นที่ 2 ณ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบ้านไทรพอน
รุ่นที่ 3 ณ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวควน (วันนี้)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ทั้งด้านโภชนาการ การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้ผูู้สุงอายุมีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง
ภาพ/ข่าว : สำนักปลัดเทศบาล
         
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2566