Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี
แผนดำเนินงาน
แผนติดตามประเมินผลแผนประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บุคลากร
คณะผู้บริหารฝ่ายการเมือง
สมาชิกสภา
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ฐานข้อมูลต่างๆ
ฐานข้อมูลต่างๆ
การจัดการเรื่องทุจริต
คู่มือร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
คู่มือเจ้าหน้าที่
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนประดู่
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Facebook
E-SERVICE
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
ประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และการดำเนินโครงการต่างๆ
Responsive image
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลตำบลดอนประดู่ ภายใต้การนำของนายจรัญ จันทร์แก้ว นายกเทศบาลตำบลดอนประดู่ พร้อมด้วยนายจำนาญ  มากแก้ว รองนายกเทศมนตรี พ.อ.กุศล  เพ็ชร์ขวัญ รองนายกเทศมนตรี และนายปลื้ม  เซาะปลอด ปลัดเทศบาล ได้จัดประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินโครงการต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลดอนประดู่ ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ประกอบด้วยประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในตำบลดอนทรายและตำบลดอนประดู่ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนประดู่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน ทั้ง 11 หมู่บ้าน ผู้แทนส่วนราชการในตำบลดอนทราย ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นการออกแบบก่อสร้างปรับปรุงประสิทธิภาพฝายน้ำล้นคลองช้าง บ้านควนเผยอ หมู่ที่ 1 เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ตำบลดอนประดู่และตำบลดอนทราย ผู้ใช้น้ำสำหรับบริโภคและทำการเกษตรได้รับผลกระทบจากปัญหาประตูระบายน้ำฝ่ายชำรุดเสียหายไม่สามารถจัดเก็บน้ำได้, ร่วมตัดสินใจในการส่งมอบภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาแหล่งน้ำโครงการฝายน้ำล้นคลองช้าง บ้านควนเผยอคืนให้กับสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 กรมทรัพยากรน้ำ เนื่องจากในการก่อสร้างและบำรุงรักษาต้องใช้งบประมาณสูงซึ่งเกินศักยภาพของเทศบาล นอกจากนี้เทศบาลตำบลดอนประดู่ได้ชี้แจงการสำรวจเส้นทางถนนผิวจราจรลูกรัง จำนวน 8 สาย ได้แก่ บ้านควนเผยอ หมู่ที่ 8 จำนวน 3 เส้นทาง, บ้านชายพรุ หมู่ที่ 7 จำนวน 2 เส้นทาง, บ้านไทรพอน หมู่ที่ 9 จำนวน 2 เส้นทาง, บ้านศาลาทวด หมู่ที่ 10 จำนวน 2 เส้นทาง และจะดำเนินการซ่อมถนนลูกรังตามโครงการงานซ่อมเส้นทางผิวจราจรลูกรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงานพัฒนาภาค ๔ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (สนภ.๔ นทพ.), และหารือการดำเนินโครงการต่างๆ ต่อที่ประชุมประกอบด้วยการดำเนินโครงการธนาคารขยะ, การทวนสอบโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน, และการดำเนินโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เพื่อร่วมรับรู้ แสดงความคิดเห็น เสนอปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการขับเคลื่อนโครงการฯ ซึ่งที่ประชุมประชาคม ได้มีมติเห็นชอบการออกแบบก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นคลองช้าง บ้านควนเผยอ หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง เพื่อดำเนินการจัดทำคำของบประมาณก่อสร้างปรับปรุงต่อไป และเห็นชอบให้ส่งมอบภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาแหล่งน้ำโครงการฝายน้ำล้นคลองช้าง บ้านควนเผยอ ให้แก่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ กรมทรัพยากรน้ำ
ทั้งนี้ เทศบาลตำบลดอนประดู่ จะรวบรวมมติที่ประชุมที่เห็นชอบไปดำเนินการดังนี้
1. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการออกแบบก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นคลองช้าง บ้านควนเผยอ หมู่ที่ 1 ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง เทศบาลตำบลดอนประดู่นำมติดังกล่าวมาจัดทำเป็นโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝ่ายน้ำล้นคลองช้างเพื่อดำเนินการจัดทำคำของบประมาณในการก่อสร้างต่อไป
2. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ส่งมอบภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาแหล่งน้ำโครงการฝายน้ำล้นคลองช้าง บ้านควนเผยอ ให้แก่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ กรมทรัพยากรน้ำ เนื่องจากต้องใช้งบประมาณสูงทำให้เกินศักยภาพของเทศบาล ซึ่งเทศบาลตำบลดอนประดู่จะนำมติดังกล่าวเสนอคณะอนุกรรมการการกระจายอำนาจระดับจังหวัดเพื่อพิจารณาต่อไป
3. เทศบาลตำบลดอนประดู่จะรวบรวมความคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ มาแก้ไขปรับปรุง กำหนดแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการธนาคารขยะ, การดำเนินการถังขยะเปียกลดโลกร้อน และการดำเนินโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ให้บรรลุเป้าหมาย
         
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 2567