Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี
แผนดำเนินงาน
แผนติดตามประเมินผลแผนประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บุคลากร
คณะผู้บริหารฝ่ายการเมือง
สมาชิกสภา
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ฐานข้อมูลต่างๆ
ฐานข้อมูลต่างๆ
การจัดการเรื่องทุจริต
คู่มือร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
คู่มือเจ้าหน้าที่
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนประดู่
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Facebook
E-SERVICE
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลดอนประดู่
Responsive image
ชื่อโครงการ  กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลดอนประดู่
วัตถุประสงค์ 
     1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมสภาท้องถิ่น และประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
     2. เพื่อให้บุคลากรเห็นความสำคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม
     3. เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมีความรับผิดชอบ
ผลการดำเนินงาน
     เทศบาลตำบลดอนประดู่ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดอนประดู่ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และลูกจ้างเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายคุณธรรมจริยธรรมที่พึงปฏิบัติ รวมถึงประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมสภาท้องถิ่น และประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริตในการนำมาปฏิบัติงาน
         
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2567